W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim,
 2. administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Nostra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Różana 2/61, 02-548, wpisana rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000317093, posiadająca NIP: 5272588317 (dalej zwana „Spółką”),
 3. Spółka zgodnie z RODO wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną email: info@restauracjaakademia.pl,
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • przyjęcia lub potwierdzenia rezerwacji,
  • przedstawienia Panu/Pani oferty lub udzielenia odpowiedzi na wyraźne Pana/Pani wcześniejsze życzenie/pytanie w tym zakresie,
  • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), w tym wystawienia faktury,
  • archiwizacji,
  • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce.
 5. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy, okres w jakim obowiązujące są przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas bądź okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora lub do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie.
 6. przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.